Ιδιώτες

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 

1) Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 &  ακίνητης περιουσίας Ε9, οικογενειακό επίδομα Α21.

2) Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ όπως δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),  υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, έκδοση κλειδαρίθμου, υπηρεσίες μητρώου κ.α.

3) Υπεύθυνη εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.

4) Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων

5) Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων,δηλώσεις Κτηματολογίου.

6) Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.