Επιχειρήσεις

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Λογιστική Παρακολούθηση:

1) Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σε πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον.
2) Σύνταξη των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
3) Μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογή Γενικού & Κλαδικών λογιστικών σχεδίων σύμφωνα με τ τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης.
4) Σχεδιασμός & εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης.
5) Οργάνωση αποθήκης και εμπορικής διαχείρισης.
6) Μελέτη και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων &ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Ενάρξεις-Μεταβολές-Διακοπές:

1) Σύσταση και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής.
2) Σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων.
3) Σύνταξη ανακοινώσεων για την παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις.
4) Σύνταξη πρακτικών που αφορούν την εγγραφή των εκλογών και αντικατάσταση των μελών της Διοίκησης.
5) Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και των Πρακτικών Συνεδριάσεων στο μητρώο της Εταιρείας. 

 Εργατικά:

1) Υπολογισμό μισθοδοσίας σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς Εργατικούς και Ασφαλιστικούς Νόμους, αλλά και άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία
2) Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που απαιτεί το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο για την πρόσληψη, απόλυση και συνταξιοδότηση υπαλλήλων.