ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία Γ. ΚΟΡΡΕΣ- Α.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει όλο το φάσμα των φοροτεχνικών
και λογιστικών υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας. 

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
Σύνταξη και υποβολή, ηλεκτρονικά όταν υπάρχει η δυνατότητα από τις ΔΟΥ, φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ,συγκεντρωτικών καταστάσεων
Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ
Ηλεκτρονική βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν δεν υπάρχουν οφειλές
Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων
Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς
Υποστήριξη σε πιθανούς φορολογικούς ελέγχους από τις ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΥΠΕΕ
Συνεχής έγγραφη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
Συμβουλές υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων